Klauzula informacyjna

Strona głównaKlauzula informacyjna


Klauzula informacyjna


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Biuro Nieruchomości Jarosław Byrwa, z siedzibą w Darłowie przy ulicy Wenedów 49A

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@nieruchomoscinadbaltykiem.pl lub pisma na adres siedziby Administratora.

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Biuro Nieruchomości Jarosław Byrwa przetwarza dane osobowe w celu:

  1. oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Biurem Nieruchomości Jarosław Byrwa, w związku z wykonywanym pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako Umowa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania Umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).
  5. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT oraz osobą biorącym udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami , notariuszom oraz ich współpracownikom/pracownikom.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Lucky House Zuzanna Mroziewicz, nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług przez Biuro Nieruchomości Jarosław Byrwa.

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Biura Nieruchomości Jarosław Byrwa jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem, że jest Pan/ Pani uprawniony/uprawniona do przekazania danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.